Дисципліна "Основи інформаційної та кібербезпеки" є вибірковою дисципліною спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" спеціалізації "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" і викладається для студентів денної форми навчання галузі 12 «Інформаційні технології», які навчаються до рівня молодшого спеціаліста.

Предметом дисципліни є визначення термінів, понять та категорій інформаційної та кібербезпеки на рівні тлумачення та відтворення, для їх практичного застосування та втілення у процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста з інформаційної та кібербезпеки.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичної бази знань та сучасних понять в галузі інформаційної та кібербезпеки, як найважливіших сфер діяльності в умовах входження держави в інформаційне суспільство, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної та кібернетичної культури та компетентності.

Завданнями дисципліни єнадання студентам можливості опанувати комплекс базових знань та вмінь у сфері інформаційної та кібербезпеки, а також допомоги їм набути практичні навики виконання комплексних завдань. .

Предмет вивчення дисципліни є: загальні приципи безпеки інформаційних технологій,кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм, соціотехнічна безпека, методи і засоби соціального інжирингу.
Внаслідок вивчення дисципліни "Основи інформаційної та кібербезпеки" студенти повинні
ЗНАТИ:
основні поняття кіберпростір, кібертероризм;
основні положення щодо інформаційної боротьби;
світові тенденції щодо захисту від загроз інформації як предмета захисту;
методи та засоби соціального інжирингу;
методи та засоби протидії соціотехнічним атакам і захисту від них;
основні положення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки держави;
нормативно-правову базу у галузі інформаційної безпеки.

ВМІТИ:

вільно орієнтуватися в питаннях забезпечення інформаційної безпеки держави;
характеризувати основні властивості забезпечення інформаційної та кібербезпеки;
використовувати методи соціального інжирингу;
класифікувати загрози соціального інжирингу та надавати рекомендації щодо їх усунення;
самостійно вирішувати питання щодо організації інформаційної та кібербезпеки.

Міжпредметні зв’язки: основи нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібербезпеки, стандарти інформаційної та кібербезпеки, основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.